FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse

Vedtekter - FSTL
 

Vedtatt på årsmøtet i Trondheim 1. juni 1986. 
Endringer vedtatt 20. mai 1990, 7. april 1992, 24. mai 1993, 21. mai 1995, 8. juni 1997, 27. mai 2001, 1. juni 2003, 6. juni 2004, 30. mai 2011 og 15. april 2013. 

§ 1. Rettslig stilling 
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) er et frittstående og selvstendig forum stiftet 1. juni 1986. 

§ 2. Formål 
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse er et forum for representanter for ledere og fagansvarlige ved norske helseforetak og skal arbeide for å styrke medlemmenes kompetanse innen arbeidsområdene Facility Management, ledelse, sykehusteknikk og -arkitektur. 
Videre skal FSTL bidra til å fremme samarbeide mellom de ulike helseforetak og arbeide for samordning av rutiner og organisasjonsmodeller som berører fagområdet. 

§ 3. Organisasjon 
FSTL ledes av et styre. 
FSTL's høyeste myndighet er generalforsamlingen. 

 

§ 4 Medlemskap  
Gruppemedlemmer som offentlige og private helseforetak samt institusjoner med tilknytning til sykehusdrift kan etter søknad til styret bli medlemmer av FSTL.  Enkeltpersoner som arbeider innen fagområdene beskrevet i § 2 kan være medlemmer av FSTL. 


 Ingeniør- og arkitektstudenter eller andre studenter innen helserelatert teknologi- eller lederutdanning kan etter søknad bli medlem i FSTL. Studentmedlemmer og pensjonister gis 70 % rabatt på medlemskontingenten. 

 

Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen hvert år. 

 

§ 5 Æresmedlemskap / Hederspris 
Generalforsamlingen i FSTL kan etter forslag fra styret oppnevne æresmedlemskap. Et slikt medlemskap må være begrunnet med søknad og anbefaling fra et medlem. 

FSTL ved styret kan også dele ut FSTLs hederspris. 
Hedersprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet eller særlig lang og tro tjeneste som støtter FSTL eller IFHEs formål. 
Forslag på kandidater fremmes gjennom et av FSTLs styremedlemmer. Forslag må begrunnes. Hedersprisen kan kun tildeles samme person/organisasjon en gang. 

 

§ 6 Undergrupper i FSTL 
Det gis anledning til å opprette undergrupper i FSTL (faglige interesse organisasjoner) Det forutsettes medlemskap i FSTL. 
Søknad om dette forelegges generalforsamlingen for godkjenning. § 7. Styret 
1. Sammensetning. 

· Styreleder 
· Nestleder 
· Sekretær 
· Kasserer 
· Varamedlem 

 

I tillegg skal FSTL ha valgt revisor. 

 

2. Valg 
Styret og revisor velges for en periode på 2 - to - år. 
Forslag til styresammensetning og revisor legges fram av valgkomiteen for generalforsamlingen. 
Funksjonstiden for kasserer er fra 1. januar i det påfølgende år. 
Styret utpeker selv nye medlemmer for resten av perioden dersom noen fratrer. 

 

3. Styrets oppgaver 
Innenfor rammen av § 2 og i samsvar med vedtak og anbefalinger fra generalforsamlingen leder styret FSTL's virksomhet og forbereder neste årsmøte. 

§ 8. Valgkomiteen 
Valgkomiteen består av 3 av FSTL’s medlemmer som ikke samtidig har styreverv. Generalforsamlingen skal velge alle 3 representanter til valgkomiteen etter innstilling fra styret. Innstillingen skal også angi forslag til vervet som leder for valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år, ordnet slik at ikke alle medlemmer står på valg samtidig. 

§ 9. Årsmøtet med generalforsamling 
Årsmøte med generalforsamling holdes hvert år. 
På generalforsamlingen skal behandles: 
1. Styrets årsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Budsjett og årskontingenter. 
4. Valg. 
5. Fastsettelse av sted for årsmøte. 
6. Andre saker nevnt i innkallingen til årsmøtet. 

Årsmøtet med generalforsamling innkalles med minst 8 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til styret minst 4 uker før generalforsamlingen. Eventuelle innkomne saker sendes til medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen. 
Årsmøtet skal hvert år kombineres med et faglig kurs/seminar. 

Stemmerett 
Representanter fra gruppemedlemmer gis stemmerett i FSTL når medlemskapet er betalt. Maksimalt 5 stemmer per gruppemedlem. 
Alle personlige medlemmer har stemmerett ved frammøte på generalforsamlingen. Personlige medlemmer kan la seg representere med skriftlig fullmakt. 
Vedtektsendringer skal ha positivt (minst 50 %) flertall blant frammøtte representanter ansatt i helseforetak.